TOPlistHistorie dobyvani Huascaránu
Annie Pecková

Annie Pecková uèitelka z Providence, snila o tom, že dosáhne jako první "vrcholu Ameriky". Na Huascarán vystoupila v roce 1908 se dvìma švýcarskými horskými vùdci.

Peruánské Andy sestávají z asi dvaceti nebo více samostatnì oddìlených høebenù a horolezecké terény, které nabízejí, patøí k nejlepším na svìtì mimo Himálaje. Nejvyšší a nejoblíbenìjší skupinou je Cordillera Blanca, která je snadno dosažitelná z Limy. Zøejmì prvním Evropanem, který proniknul do této oblasti byl C.R. Enock. V roce 1903 pøekroèil vysoký prùsmyk Abra Villon a o dva roky pozdìji se pokusil vystoupit na nejvyšší štít, Huascaran (6.768 metrù).
Další prùkopnicí byla Annie Pecková., Amerièanka ve støedních letech, která. uèila klasické jazyky v Providence ve stá.tì Rhode Island. Hory jí uèarovaly už pøi první návštìvì Evropy o nìkolik rokù døíve, kdy se slavnostnì zavázala, že se vrátí, a zdolá. majestátní Matterhorn. To se jí podaøilo v roce 1895, a "nezasloužená. pozornost, které se jí tím dostalo" (jak píše) ji podnítila "k významnìjšímu èinu, kterým by si slávu po právu zasloužila. " Zcela urèitì umìla skvìle svou osobu prodat a velmi rychle se nauèila vylákat od sponzorù peníze na podporu svých plánù. Nade vše jiné toužila postavit se jako první na "samý vrcholek Ameriky" , a protože odmítala uznat jako nejvyšší vrchol Aconcaguu, stanul na ní jako první Zurbriggen. Místo toho se vypravila na øadu expedicí do Bolívie a Peru, kde chtìla vystoupit na štít, který podle svého názoru považovala za nejvyšší. Nakonec se rozhodla pro Huascarán. Úspìch se dostavil pøi pátém pokusu o výstup v roce 1908, i když je známo, že severní vrchol, kterého její skupina dosáhla, je ve dvojvrcholu Huascaránu tím nižším.
Harper's Monthly Magazine pøinesl exkluzívní materiál popisující triumf sleèny Peckové (stejnì tak jako její pøedcházející úspìchy). Pøi této pøíležitosti doprovázeli Annie dva švýcarští horští vùdci, Gabriel Zumtaugwald a Rudolf Taugwalder ze Zermattu. Velice nelibì nesla, že oba vùdci pøikládali malý význam jejím pøedcházejí- cím úspìchùm (stìžovala si ètenáøùm, že jednou z nejvìtších obtíží, se kterými se žena na podobné expedici setká, je skuteènost, že "bez ohledu na její pøedcházející zkušenosti si každý muž myslí, že ví lépe, co je tøeba udìlat, než ona"). Ještì více ji rozlobilo, když v poslední etapì výstupu za silného vìtru mìøila velkoryse s Gabrielem pomocí hypsometru nadmoøskou výšku a Rudolf, místo aby jim pomáhal, vyrazil sám na vrchol. Uznala, že vùdcové byli "nápomocni" úspìchu expedice, ale byla zdrcená, že nemohla jako první otisknout své stopy do snìhu na nejvyšším vrcholu. Jako vedoucí na to mìla právo, a také si za to zaplatila. Ubohá Annie nejdøíve ji obrali o slávu, a pozdìji se ještì prokázalo, že vystoupila na nižší z vrcholù Huascaránu do jejího odhadu dost chybìlo a zcela jasnì nebyl vrcholem Ameriky, jak doufala. Nebyl ani dost vysoký na to, aby pøipravila svoji krajanku a úhlavní soupeøku Fanny Bullock Workmanovou o ženský rekord v dosažení nejvyšší nadmoøské výšky , kterého dosáhla dva roky pøedtím, když zdolala Pinnacle Peak v Kašmíru (6 842 metrù). Nìkteøí skeptici dokonce pochybovali; jestli paní uèitelka vùbec byla nahoøe. Bez ohledu na to se však její sláva rozletìla svìtem a prezident Peru jí vìnoval zlatou medaili za "záslužný výstup".
Na skuteèný vrchol Huascarán Sur, vystoupila v roce 1932 ze západu nìmecká expedice, kterou vedl P.Borchers. Stejná skupina také provedla mimo jiné prvovýstupy na Nevados Chopicalqui (6 400 metrù), Huandoy Norte, Artesonraju a Copu.


Pøevzato z knihy Kronika svìtového horolezectví - SLAVNÉ VÝSTUPY; Chris Bonington, Audrey Salkeldová; vydalo TRANGO
TOPlist


Google